PROJECT MANAGEMENT

Van Hooy Advies wordt ingezet bij projecten waarbij een geheel nieuw concept moet worden ontwikkeld en geïmplementeerd, nieuw beleid moet worden opgezet of ingrijpende veranderingen moeten worden gerealiseerd. Nicole staat voor een no-nonsense mentaliteit met een pragmatische aanpak. Zij is er trots op dat zij gecompliceerde projecten binnen de gestelde tijd en binnen de gestelde budgetten realiseert. Natuurlijk beschikt Nicole over de nodige projectmanagement kwalificaties en certificaten.

Programmamanagement
Ook als programmamanager heeft Nicole haar sporen verdiend. Het grootste programma dat zij op tijd en zonder grote belemmeringen tot een goed einde heeft gebracht is de transitie van het sociale domein bij de implementatie van de 3 decentralisaties. Daarna was zij programmamanager voor de fusie van een werkvoorzieningsbedrijf en een afdeling sociale zaken in 2020.

Visie op project- en programmamanagement bij gemeenten
Hoewel er veel verschillende certificaten bestaan voor project- en programmamanagers en veel verschillende standaarden worden gehanteerd zijn deze vaak te star om daadwerkelijk in verandertrajecten van nut te zijn. De gedateerde “waterval”- methode met vaste scopes, planningen en op te leveren vooraf gespecificeerde producten blijken niet te passen in onze sterk veranderende samenleving en onze politieke context.

Verandertrajecten zijn meestal trajecten die zich blijven ontwikkelen gedurende het traject. Het formeel vastleggen van eindspecificaties is vaak niet mogelijk of hebben een beperkte houdbaarheid. Daarnaast zijn projecten in een politiek/bestuurlijke omgeving nog vaker aan tussentijdse wijzigingen onderhevig dan bij commerciële bedrijven.

Daarom focust Nicole wel op deadlines en eindresultaten maar houdt hierbij continu de bedoeling van het project- of programma in het vizier. Als er andere acties nodig zijn om de bedoeling van een project te realiseren dan vooraf ingeschat, dan dienen deze acties alsnog ingezet te worden. Tegelijkertijd geldt dat indien bepaalde acties of taken geen bijdrage leveren aan de bedoeling, dan zullen hieraan ook geen tijd of middelen hoeven te worden besteed.

De zachte kant van harde resultaten
Succesvolle projecten hangen daarnaast af van de wijze waarop de mensen zich inzetten voor dit project. De projectleider in samenwerking met de opdrachtgever en de projectmedewerkers. Zij bepalen samen het succes van een project. Drive en energie zijn hierbij belangrijke voorwaarden voor succesvolle projecten. Daarnaast dient er veel aandacht te zijn voor de zachte kant van projecten waarbij de mens, het team, de stakeholders (belanghebbenden) vaak veel belangrijker zijn dan de systemen en processen.